Suki suki Koneko


Suki suki Koneko  ハートの鈴が揺れるたびに可愛い音がします。